Trudnica odmara, sve je u pastelnim bojama, igra se po stomaku sa roze patikicama koje je spremila za svoju bebu.

Trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo – detaljni vodič

Trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo pružaju neophodnu podršku trudnicama i porodiljama, omogućavajući im da se brinu o svom zdravlju i zdravlju svojih beba.

Posebna zaštita žena pre i nakon porođaja regulisana je Ustavom Republike Srbije, kao i Zakonom o radu, koji predviđa prava i obaveze kako poslodavaca tako i zaposlenih.

Ustav definiše da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja, dok Zakon o radu, kao opšte pravilo, predviđa da poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu zaposlenoj za vreme trudnoće, odsustva nakon porođaja, odsustva sa rada radi nege deteta.

Šta je trudničko bolovanje, a šta porodiljsko odsustvo?

Trudničko bolovanje je period odsustva sa posla koji se odobrava trudnicama pre porođaja. Ovo bolovanje može biti neophodno zbog medicinskih razloga.

Porodiljsko odsustvo je period odsustva sa posla koji se odobrava ženama nakon porođaja (i neposredno pre porođaja-(1) kako bi se oporavile i brinule o novorođenčetu.

Trudnica u visokoj trudnoći stoji u kancelariji, a na staklenim zidovima su zalepljene ceduljice.

Koji uslov za porodiljsko odsustvo treba da ispunjavam?

Zakonom o radu je predviđeno da zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa – lekara, najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre (1) vremena određenog za porođaj, koje traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Za treće i svako naredno novorođeno dete, zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od dve godine.

Zakonom o radu je predviđeno da i otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Po isteku porodiljskog bolovanja – dodatno odsustvo za negu dece sa posebnim potrebama

Zakonom o radu su predviđene i odredbe koje se odnose na slučajeve kada je potrebno odsustvo sa rada radi posebne nege deteta (ili druge osobe).

Zakon ne pravi razliku između roditelja, to jest predviđa da jedan od roditelja deteta kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti, osim za slučajeve predviđene propisima o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, najduže do navršenih pet godina života deteta.

Navedeno pravo ima i jedan od usvojilaca, hranitelj, odnosno staratelj deteta, ako je detetu, s obzirom na stepen psihofizičke ometenosti, potrebna posebna nega.

Odsustvo radi nege deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu

Hranitelj, odnosno staratelj deteta mlađeg od pet godina života, ima pravo da odsustvuje sa rada osam meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu, a najduže do navršenih pet godina života deteta.

Ako je smeštaj u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu nastupio pre navršena tri meseca života deteta, hranitelj, odnosno staratelj deteta ima pravo da, radi nege deteta, odsustvuje sa rada do navršenih 11 meseci života deteta.

Kada otvoriti trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje može se otvoriti ukoliko imate nekih ozbiljnih zdravstvenih problema koji mogu da dovedu do pobačaja, kao što su dijabetes, srčani problemi…

Takođe, trudničko bolovanje se otvara ukoliko imate rizičnu trudnoću. Ukoliko vaš izabrani ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje, on otvara trudničko bolovanje na kraći period. Međutim, ako je potrebno da se trudničko bolovanje produži i nakon tog perioda, ginekolog vas, uz svoje priloženo mišljenje, upućuje na lekarsku komisiju. Inače, trudničko bolovanje, ako je neophodno, može se produžiti do samog porođaja.

Trudnica koja izgleda umorno sediu  kancelariji i drži ruku preko stomaka.

Koliko se plaća trudničko bolovanje?

Ukoliko planirate da otvorite trudničko bolovanje, koliko se plaća ovo odsustvo je sigurno jedna od informacija koja vas najviše zanima.

Naknada za trudničko bolovanje iznosi 100 odsto od osnova za naknadu zarade. Osnovicu predstavlja prosečna zarada ostvarena u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kome je otvoreno trudničko bolovanje. U slučaju da trudnica nije ostvarila zaradu za svih prethodnih 12 meseci, osnov za naknadu zarade za one mesece u kojima nije ostvarila zaradu je minimalna zarada za te mesece. Dobijeni zbir zarada deli se sa dvanaest. Troškovi naknade trudničkog bolovanja do 30 dana padaju na teret poslodavca, a sve preko toga ide na teret RFZO.

Isplatu obavlja poslodavac, a ukoliko je trudničko bolovanje duže od 30 dana, poslodavac vrši obračun naknade zarade, ali tada ima mogućnost da iznos refundira od RFZO. RFZO utvrđuje pravo na naknadu i iznos koji isplaćuje najkasnije u roku od 30 dana na poseban račun poslodavca sa kog se dalje isplaćuje zaposlenoj. (Podaci su preuzeti sa sajta RFZO.)

Porodiljsko bolovanje – isplate

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Porodiljsko bolovanje, od jula 2018. godine, ne isplaćuje poslodavac; od prvog dana otvrenog porodiljskog bolovanja isplate plata porodiljama isplaćuje država, i to sve vreme dok traje porodiljsko bolovanje.

Majka se igra sa bebom, starom oko 8 meseci.

Imam li pravo na godišnji odmor nakon porodiljskog odsustva?

Zaposlena koja nije, u celini ili delimično, iskoristila godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, ima pravo da pripadajući godišnji odmor za tu kalendarsku godinu iskoristi najkasnije do 30. juna naredne godine. Ukoliko se zaposlena vraća na rad sa porodiljskog odsustva nakon 30. juna naredne godine, ne može da koristi godišnji odmor za prethodnu kalendarsku godinu, s obzirom da je istekao zakonski rok do koga je mogla da iskoristi godišnji odmor.

Da li je moguće dobiti otkaz za vreme trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva?

Što se tiče otkaza ugovora o radu, kao što smo napred naveli, Zakon o radu predviđa posebne slučajeve kada zaposleni ne može dobiti otkaz ugovora o radu (za vreme trajanja trudnoće, trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i u svrhe brige o detetu). Treba naglasiti da se ovde radi o ugovorima o radu koji su zaključeni na neodređeno vreme.

Kada su u pitanju ugovori o radu na određeno vreme, u slučajevima kada ugovor ističe za vreme trajanja trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i radi posebne nege deteta, rok za koji je ugovorom zaposleni zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Da li u ovim slučajevima ima sudskih sporova?

Što se tiče pitanja da li u ovakvim slučajevima ima sudskih sporova, moramo reći da ih gotovo i nema, jer stranke dolaze uglavnom kod advokata po pravni savet ili se obrate inspekciji rada, u kom slučaju poslodavci gotovo uvek postupe ili po dopisu advokata ili po nalogu inspekcije rada. U ovim slučajevima je Zakon jasan i poslodavci ga ne krše.

Komentare u vezi isplate za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva, piše TSJ sa pozivom na izvore.

Izvori:

  1. Sajt RFZO
  2. Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom (Sl. glasnik RS, br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – odluka US, 51/2021 – odluka US, 53/2021 – odluka US, 66/2021, 130/2021, 43/2023 – odluka US, 62/2023 i 11/2024 – odluka US)