naucnica izdvaja uzorak pipetom

Sličnosti i razlike između gripa i Kovida-19

Neki od simptoma gripa i kovida-19 slični su, tako da ih je teško razlikovati samo na osnovu njih. Nekada je to moguće učiniti isključivo testiranjem. Gubitak ukusa i/ili mirisa specifičan je samo za kovid-19

Grip i kovid-19 pripadaju grupi respiratornih zaraznih bolesti virusne etiologije. Kovid-19 izaziva novi korona virus pod nazivom SARS-KoV-2, a grip je uzrokovan virusom gripa (tipovi A, B i C). Virus gripa tipa A odgovoran je za pojavu epidemija i pandemija, tipa B – manjih epidemija, a tipa C – sporadičnih slučajeva obolevanja. Dva površinska antigena (hemaglutinin i neuraminidaza) virusa gripa tipa A sklona su izmenama i mutacijama, dovodeći do stvaranja novih podtipova za osetljivu populaciju. Poslednja velika izmena bila je 2009. godine u pandemiji AH1N1.

Neki od simptoma gripa i kovida-19 slični su, tako da ih je teško razlikovati samo na osnovu njih. Nekada je to moguće učiniti isključivo testiranjem. Međutim, uprkos najnovijim rezultatima istraživanja širom sveta i dalje je mnogo toga nepoznato po pitanju kovida-19, kao i virusa koji ga uzrokuje.

Simptomi i znaci

Kod gripa je uobičajeno da se simptomi jave u roku od jednog do četiri dana od zaražavanja (obično posle drugog dana)

prehladjena zena brise nos

Grip i kovid-19 kod ljudi izazivaju spektar odgovora na infekciju koji može da se kreće od asimptomatske infekcije (neme ili inaparentne infekcije ili infekcije bez simptoma i znakova) na jednom, do fatalnih oboljenja na drugom kraju. Uobičajeni simptomi i znaci ovih bolesti mogu da budu: temperatura, drhtavica, jeza, kašalj, kratak dah ili otežano disanje, umor, gušobolja, zapušen nos ili curenje iz nosa, bol u mišićima ili telu i glavobolja. Ređe se javljaju povraćanje i proliv, mada su oni češći kod dece nego kod odraslih. Međutim, ono što je specifično samo za kovid-19, to je gubitak ukusa i/ili mirisa.

Vreme od zaražavanja do pojave simptoma bolesti

Kod obe ove bolesti može proći jedan ili više dana od infekcije do pojave simptoma bolesti. Period od zaražavanja do pojave simptoma može da bude duži kod kovida-19 nego kod gripa. Kod gripa je uobičajeno da se simptomi jave u roku od jednog do četiri dana posle zaražavanja (obično posle drugog dana), a kod kovida-19 od drugog do četrnaestog dana (obično posle petog dana).

Kod kovida-19 simptomi se javljaju u periodu od drugog do četrnaestog dana od zaražavanja (obično posle petog dana)

Dužina trajanja zaraznosti

I kod gripa i kod kovida-19 moguće je širenje virusa na osetljive osobe najmanje jedan dan pre nego što se pojave simptomi. Zaraznost kod kovida-19 može da traje duže nego kod gripa. Osobe obolele od kovida-19 mogu da prenose virus na druge osetljive osobe oko dva dana pre pojave i najmanje deset dana posle pojave simptoma ili znakova bolesti. Kod osoba sa asimptomatskom infekcijom ili simptomima koji brzo nestanu, zaraznost može da traje najmanje deset dana od utvrđivanja pozitivnog testa na kovid-19. Kod gripa, većina ljudi je zarazna oko jedan dan pre nego što se pojave simptomi. Starija deca i odrasli ljudi koji su oboleli od gripa zarazni su tokom prva 3–4 dana bolesti, ali mnogi ostaju zarazni oko sedam dana. Dojenčad i ljudi sa oslabljenim imunosistemom mogu biti zarazni još duže.

Putevi prenošenja

Obe ove bolesti prenose se uglavnom kapljicama koje mogu da nastanu pri kašljanju, kijanju, smejanju, disanju ili govoru, a njihov domet može u nekim slučajevima da bude oko 1,8 m. Takođe, ove bolesti mogu da se prenesu sa zaražene na osetljivu osobu direktnim (na primer rukovanjem) i indirektnim kontaktom (preko kontaminiranih površina ili predmeta), jer virusi mogu da prežive u spoljnoj sredini – grip nekoliko sati, a SARS-KoV-2 nekoliko dana, u zavisnosti od podloge na kojoj se nađe. Nasuprot ranijim verovanjima, danas se smatra da u prenošenju ovih infekcija značaj imaju i kapljična jezgra (suvi ostatak kapljica) koja lebde u vazduhu (nekoliko sati). Osobe koje imaju vrlo blage simptome ili ih uopšte nemaju, takođe prenose infekciju na druge osetljive osobe. Dodir sa zaraženim životinjama i njihovim izmetima, još jedan je mogući put prenosa gripa (na primer, kod ptičijeg gripa, kontakt sa zaraženim pticama). Podaci sekvenciranja genoma otkrivaju da je SARS-KoV-2 bliski srodnik ostalih korona virusa koji se nalaze u populaciji Rhinolophus slepih miševa. Međutim, do danas nema dovoljno naučnih dokaza da bi se identifikovao izvor SARS-KoV-2 ili da bi se objavio originalni put prenosa ove infekcije na ljude (pretpostavlja se da je virus sa slepih miševa prešao na neku životinjsku međuvrstu – nekog intermedijarnog domaćina). Važno je naglasiti da je još uvek teško donositi zaključke o svim putevima širenja SARS-KoV-2.

Grip је vеоmа оzbiljnа bоlеst, mаdа mnоgi mislе dа је sаmо prеhlаdа. Svаke gоdinе оd gripа оbоli оkо 30 odsto svetske pоpulаciје

Ulazno mesto

test za korona virus

Ulazno mesto infektivnih agenasa za ove dve bolesti je sluznica disajnih organa i očiju (konjuktiva).

Ljudi pod povećanim rizikom od teške forme bolesti

Grip i kovid-19 mogu uzrokovati teške forme bolesti i brojne komplikacije. Osobe pod povećanim rizikom od teške forme bolesti su: starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima (dijabetes melitus, hipertenzija, srčane bolesti, astma, hronična opstruktivna bolest pluća, oboljenja jetre) i trudnice. Kod dece školskog uzrasta kovid-19 može da dovede do retke, ali veoma teške komplikacije pod nazivom multisistemski zapaljenski sindrom. 

Grip је vеоmа оzbiljnа bоlеst, mаdа mnоgi ljudi mislе dа је grip sаmо prеhlаdа. Svаkе gоdinе оd gripа оbоli оkо 30 odsto svetske pоpulаciје, 3–5 miliоnа rаzviје tešku formu bolesti, а 250–650 hiljаdа ljudi umrе оd komplikacija оvе bоlеsti.

Komplikacije

Komplikacije koje mogu nastati usled kovida-19 i gripa su: zapaljenje pluća, respiratorna insuficijencija, akutni respiratorni distres sindrom (tj. tečnost u plućima), sepsa, infarkt miokarda, moždani udar, poremećaj rada više organa (insuficijencija bubrega, pluća, šok), pogoršanje hroničnih bolesti (uključujući bolesti pluća, srca, neuroloških oboljenja, dijabetesa), zapaljenje različitih organa i tkiva, sekundarne bakterijske infekcije (tj. infekcije koje se javljaju kod ljudi koji su već zaraženi gripom ili kovidom-19). Dodatne komplikacije povezane sa kovidom-19 mogu da budu: krvni ugrušci u venama i arterijama pluća, srca, nogu ili mozga, multisistemski zapaljenski sindrom kod dece.

Sezona

Grip je sezonska bolest koja se javlja krajem jeseni, kada se više vremena provodi u zatvorenim prostorima. Očekivalo se da kovid-19 ima sezonski karakter, ali trenutna situacija ne ukazuje na to.

Odobrena terapija

dvoje ljudi komunicira na sigurnoj distanci

Ubrzava se razvoj vakcine protiv kovida-19, a kada je u pitanju grip, kod nas se primenjuje inаktivisаna, split vаkcina (čеtvоrоvаlеntna)

Terapija koja se daje pacijentima olakšava simptome i komplikacije. Vodiči/protokoli o lečenju redovno se ažuriraju kako se pojave novi dokazi o mogućnostima lečenja kovida-19. U Evropi, remdesivir, kao antivirusni lek, odobren je hitnim postupkom kao prvo sredstvo za lečenje kovida-19, iako su još u toku brojna istraživanja o ovom leku. Trenutno ne postoje drugi odobreni terapijski lekovi za sprečavanje ili lečenje kovida-19. Svetska zdravstvena organizacija obustavila je ispitivanja hlorokina za lečenje korona virusa, iz bezbednosnih razloga. U toku su istraživanja po pitanju upotrebe deksametazona. 

Antivirusni lekovi protiv gripa odobreni su za lečenje, a neki i za hemioprofilaksu (prevenciju lekovima). Ljudima koji su hospitalizovani zbog gripa ili su izloženi visokom riziku od komplikacija gripa, preporučuje se antivirusna terapija (zanamivir, oseltamivir, peramivir, baloksavir).

Vakcina

Vаkcinа је nајsigurniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i kоlеktivnе zаštitе оd određene bolesti.

Trenutno, nijedna vakcina nije odobrena za primenu u cilju prevencije kovida-19. Svi istraživači i proizvođači ubrzavaju razvoj vakcine protiv kovida-19. 

Kada je u pitanju grip, postoji više različitih vrsta vakcina. Svаkе gоdinе Svеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја izdаје prеpоrukе zа sаstаv vаkcinе u nаstupајućој sеzоni gripа nа оsnоvu dоminаntnih sојеvа virusа kојi su bili u cirkulаciјi tоkоm prеthоdnе sеzоnе. U našoj zemlji u primeni je inаktivisаna, split vаkcina prоtiv gripа (čеtvоrоvаlеntna), koja sе aplikuje intramuskularno, ili duboko supkutano, u deltoidnu regiju.